Zaufaj profesjonalistom

        

Firma istnieje od maja 1996 roku w Elbl─?gu. Pocz─?tki swojej dzia??alno??ci stawia??a pod nazw─? UNI-BEL Sp. z o.o. W zwi─?zku z przeprowadzon─? reorganizacj─? w marcu 2008 roku nadano firmie now─? nazw─? UNIBEL Sp. z o.o., która zajmuje si─? robotami elektrycznymi i  projektowaniem instalacji elektrycznej. Uczestniczymy w projektach unijnych i przetargach publicznych. Od pocz─?tku swojej dzia??alno??ci dok??adamy stara??, aby nazwa UNIBEL kojarzy??a si─? z solidno??ci─? i kompetentno??ci─?, a ??wiadczone us??ugi by??y zgodne z zasadami zarz─?dzania JiT (just-in-time).


Misja firmy to kompleksowa obs??uga kontrahentów, przy zachowaniu jako??ci, terminowo??ci oraz rozs─?dnej ceny.

 

Trzon przedsi─?biorstwa stanowi do??wiadczona i dobrze wykszta??cona kadra o bogatym dorobku zawodowym i odpowiednich kwalifikacjach. UNIBEL Sp. z o.o. pozyska??a swoje umiej─?tno??ci nie tylko na rynku krajowym, ale tak??e zagranicznym ( wspó??praca ze Szwedzk─? firm─? i oddzia?? firmy w Anglii – Manchester). Obecnie zatrudniamy oko??o 50 pracowników. Staramy si─?, by nasi elektromonterzy wyró??niali si─? wysok─? kultur─? osobist─? i profesjonalizmem, a realizowane przez nas prace by??y zawsze poddawane procesowi kontroli by na ich podstawie wykona─? dla Pa??stwa funkcjonalne, bezpieczne instalacje i projekty w bran??y elektrycznej.

created robkos.pl

Zaufaj profesjonalistom

        

Firma istnieje od maja 1996 roku w Elbl─?gu. Pocz─?tki swojej dzia??alno??ci stawia??a pod nazw─? UNI-BEL Sp. z o.o. W zwi─?zku z przeprowadzon─? reorganizacj─? w marcu 2008 roku nadano firmie now─? nazw─? UNIBEL Sp. z o.o., która zajmuje si─? robotami elektrycznymi i  projektowaniem instalacji elektrycznej. Uczestniczymy w projektach unijnych i przetargach publicznych. Od pocz─?tku swojej dzia??alno??ci dok??adamy stara??, aby nazwa UNIBEL kojarzy??a si─? z solidno??ci─? i kompetentno??ci─?, a ??wiadczone us??ugi by??y zgodne z zasadami zarz─?dzania JiT (just-in-time).


Misja firmy to kompleksowa obs??uga kontrahentów, przy zachowaniu jako??ci, terminowo??ci oraz rozs─?dnej ceny.

 

Trzon przedsi─?biorstwa stanowi do??wiadczona i dobrze wykszta??cona kadra o bogatym dorobku zawodowym i odpowiednich kwalifikacjach. UNIBEL Sp. z o.o. pozyska??a swoje umiej─?tno??ci nie tylko na rynku krajowym, ale tak??e zagranicznym ( wspó??praca ze Szwedzk─? firm─? i oddzia?? firmy w Anglii – Manchester). Obecnie zatrudniamy oko??o 50 pracowników. Staramy si─?, by nasi elektromonterzy wyró??niali si─? wysok─? kultur─? osobist─? i profesjonalizmem, a realizowane przez nas prace by??y zawsze poddawane procesowi kontroli by na ich podstawie wykona─? dla Pa??stwa funkcjonalne, bezpieczne instalacje i projekty w bran??y elektrycznej.