AKTYWNA PRZEPONA PRZECIWWILGOCIOWA I OSUSZANIA MURÓW

Zastosowanie

Aktywna przepona przeciwwilgociowa murów jest nowatorskim rozwi─?zaniem dwóch polskich in??ynierów Andrzeja i Wojciecha Prokopowiczów, s??u??─?ca do osuszania przyziemi obiektów budowlanych, w których wyst─?puje problem zawilgoce?? kapilarnych, kondensacyjnych lub popowodziowych.

Zakres stosowania

Mo??e by─? skutecznie zastosowana w remontach odgrzybieniowych i popowodziowych, rehabilitacji budynków zabytkowych, obiektów sakralnych oraz innych. Realizuje funkcj─? aktywnej poziomej izolacji z równoczesnym sterowalnym procesem osuszania murów przyziemia z istniej─?cych i przysz??ych zawilgoce?? kapilarnych, kondensacyjnych i innych nawodnie?? murów budynku.

Opis stanu techniki

W znanych, iniekcyjnych rodzajach przepon izolacyjnych murów, najwi─?kszym problemem jest uzyskanie pe??nej szczelno??ci przepony blokuj─?cej kapilarne podci─?ganie wilgoci z gruntu, brak efektywnego osuszenia murów w czasie robót remontowych, zakrycie mokrych murów tynkiem renowacyjnym.

Stosuje si─? najcz─???ciej miejscowe suszenie muru poprzez wprowadzenie w nawiercone kana??y elementów grzejnych w postaci pakerów termowentylacyjnych lub anten mikrofalowych. Po stosunkowo krótkim okresie suszenia, nas─?cza si─? mur ??rodkami hydrofobowymi lub uszczelniaj─?cymi. Metody iniekcyjne, wykonywane s─? cz─?sto bezci??nieniowo i bez zaawansowanych technologii miejscowego osuszania. Rozp??yw ??rodków iniekcyjnych nie tworzy ci─?g??ej warstwy uszczelniaj─?cej, blokuj─?cej transpiracj─? kapilarn─?, lecz g??ównie powoduje sieciowe wype??nienia pustek i szczelin, które nie s─? odpowiedzialne za ssanie kapilarne. Pustki w murze gromadz─? cz─?sto zakumulowan─? wod─? kondensacyjn─? lub grawitacyjn─? i s─? ??ród??em kapilarnych zawilgoce?? ponad wykonan─? przepon─?. Metody te cechuje ograniczona skuteczno??─? uszczelnie?? i wysokie zu??ycie preparatów iniekcyjnych.

Wady opisanych metod

 Wykonanie poziomej przepony opisanymi sposobami nie eliminuje zawilgoce?? ponad przepon─?, powsta??ych bardzo cz─?sto na skutek kondensacji, której skutkiem jest gromadzenie wilgoci ponad przepon─?. W takich przypadkach szczelno??─? izolacji ma drugorz─?dne znaczenie. W wi─?kszo??ci struktur konstrukcyjnych starych murów strefy gruntowej i coko??ów wyst─?puje ci─?g??y proces kumulacji wilgoci kondensacyjnej zim─?, nierównowa??ony procesem naturalnego suszenia w porze letniej. Efektem tego jest grawitacyjne gromadzenie wody w dolnych strefach murów cz─?sto mylnie traktowanych jako zawilgocenia kapilarne z gruntu.

Sposoby likwidacji zawilgoce??:

 1. Powszechn─? praktyk─? jest ?zakrycie? problemu wilgotnych murów drogimi tynkami renowacyjnymi z zapewnieniem, ??e mur wyschnie w sposób naturalny w ci─?gu 2-3 lat. Efekty poniesionych nak??adów i skuteczno??ci wykonanych uszczelnie?? mog─? by─? potwierdzone po trzech latach czyli po terminie r─?kojmi robót budowlanych. Mury zag??─?bione w gruncie bardzo trudno osuszy─? w naturalnych warunkach u??ytkowania pomieszcze??.
 2. Stosowane niekiedy suszenie termowentylatorami jest nieefektywne energetycznie i czasoch??onne, gdy?? no??nikiem ciep??a do ogrzewania muru i transportu odparowanej wilgoci jest powietrze z pomieszcze?? suszonych. Odparowanie wilgoci z g??─?bszych warstw muru jest bardzo wolne, gdy?? ci??nienie termodyfuzyjne powietrza susz─?cego jest skierowane przeciwnie do przewodno??ci wilgoci w suszonym murze, parowanie z powierzchni muru nast─?puje szybko lecz przewodno??─? wilgoci w murze do jego powierzchni trwa 1-2 lat.
 3. Skuteczne suszenie tubami mikrofalowymi jest czasoch??onne (mo??e trwa─? kilka miesi─?cy), szybko nast─?puje odparowane wilgoci z kilkunastocentymetrowej warstwy muru, lecz w miar─? spadku wilgotno??ci warstw powierzchniowych powstaje bariera izolacyjna suchego muru ograniczaj─?ca nagrzewanie warstw wg??─?bnych. Stosowanie tej metody jest ograniczone wzgl─?dami bezpiecze??stwa.
 4. Wykonanie uszczelnie?? poziomych i pionowych nie likwiduje zawilgoce?? murów chocia?? w domy??le temu ma s??u??y─?,zak??adaj─?c ??e si??y natury sprawi─? ich osuszenie W wi─?kszo??ci nieogrzewanych piwnic proces suszenia nie nast─?puje Ogrzewanie nie zawsze sprzyja suszeniu, mo??e powodowa─? przyrost zawilgocenia murów.

Stosowanie reklamowych hase?? sprzecznych z prawami fizyki i termodynamiki s??u??y sprzeda??y materia??ów i us??ug bez gwarancji ich efektów. W tej dziedzinie bardzo rzadko wyst─?puje dobra praktyka odbiorów powykonawczych robót na podstawie dokumentacji projektowej okre??laj─?cej specyfikacj─? i warunki odbioru. Banaln─? prawd─? jest stwierdzenie, ??e likwidacja zawilgoce?? jest zawsze zwi─?zana z dostarczeniem energii i tworzeniem warunków wymiany wilgotnego powietrza o czym zapominaj─? projektanci robót mykologiczno-budowlanch.

Opis istoty wynalazku

W poziomej warstwie przyposadzkowej muru ,w nawiercone lub wypi??owane kana??y przelotowe lub gniazda nieprzelotowe, instaluje si─? elektryczne przewody grzejne o mocy ustalonej obliczeniowo dla indywidualnych warunków cieplno-wilgotno??ciowych murów przyziemia. Zainstalowane przewody nagrzewaj─? warstw─? murów, tworz─?c tym samym stref─? przepony i termodyfuzyjn─? blokad─? ssania kapilarnego ze strefy gruntowej i realizuj─? powolne osuszanie, proporcjonalne do wyst─?puj─?cych oporów dyfuzji wody i pary w murze w kierunkach powierzchni. Obliczeniowo ustalony schemat emisji pary wodnej i ciep??a dla indywidualnych warunków budynku pozwala okre??li─? optymalne czasy cyklicznych w??─?cze?? instalacji z uwzgl─?dnieniem taryf za energi─? elektryczn─?, pory roku czy intensywno??ci suszenia (ekonomiczne, przyspieszone itp.).
Zaprogramowany sterownik kieruje procesem nagrzewania , wspó??pracuj─?c z czujnikami temperatury, wilgotno??ci (muru i powietrza) oraz systemem wentylacji pomieszcze??.

Elementy dodatkowe systemu

Korzystnym elementem uzupe??niaj─?cym, wed??ug zg??oszenia patentowego, jest wykonanie na powierzchniach zawilgoconych murów wentylowanej izolacji ekranuj─?cej z membrany t??oczonej wed??ug znanych rozwi─?za?? technicznych. W indywidualnych przypadkach, uzupe??nieniem mo??e by─? wykonanie iniekcji ??rodkiem hydrofobowym przed wbudowaniem instalacji dogrzewaj─?cej.

??rodki techniczne

??rodki techniczne do tworzenia aktywnej przepony przeciwwilgociowej to nie tylko odpowiednio dobrane przewody grzejne, sterowniki zaprogramowane wed??ug odpowiednich algorytmów, czujniki, uk??ad wentylacji ale równie?? odpowiedni materia?? wype??niaj─?cy szczeliny oraz sprz─?t monta??owy. Wycinanie w murze gniazd dla przewodów grzewczych wykonuje si─? specjalistycznym sprz─?tem gwarantuj─?cym bezpiecze??stwo pracy oraz nienaruszalno??─? konstrukcji budowlanej obiektu, przy ograniczonej uci─???liwo??ci u??ytkowania pomieszcze??. Wt??aczane w szczeliny pod ci??nieniem 5-10 atm. gwarantuj─?cym szczelno??─? tworzywo jest dobierane indywidualnie do obiektu i musi dobrze znosi─? warunki podwy??szonej temperatury oraz spe??nia─? funkcj─? uszczelniaj─?c─?.

Korzy??ci

 • termodyfuzyjna blokada ssania kapilarnego i kumulacji zawilgocenia kondensacyjnego w dolnych partiach murów,
 • efektywny sposób nagrzewania ukierunkowuj─?cy i wzmacniaj─?cy dyfuzj─? wilgoci do powierzchni muru,
 • ogrzewanie i odparowanie wody w wewn─?trznej strukturze porowatej muru spowoduje proces samouszczelniania poprzez krystalizacj─? soli zawartej w wodzie wewn─?trz muru, a nie w strefach elewacji,
 • sterowalne i efektywne zu??ycie energii w zakresie niezb─?dnym, limitowanym oporem przenikania pary w porowatej strukturze murów,
 • mo??liwo??─? bie??─?cej kontroli procesu poprzez pomiar temperatury i wilgotno??ci czujnikiem umieszczonym w strefie przepony,
 • mo??liwo??─? automatycznego sterowania procesem suszenia poprzez programator i zblokowanie sterownika z uk??adem wentylacji wymuszonej,
 • zu??ycie energii do ogrzewania i suszenia muru stanowi korzystny element bilansu energetycznego ogrzewania pomieszcze?? i procesów cieplno-wilgotno??ciowych,
 • mo??liwo??─? wykonywania w ka??dym rodzaju pod??o??a mineralnego (beton, ceg??a, mur mieszany; warstwowy na fundamencie z kamienia),
 • mo??liwo??─? wykonania niezale??na od stopnia zawilgocenia, w obecno??ci wody,
 • niezale??no??─? od warunków temperaturowych (mo??liwo??─? wykonywania w temperaturach minusowych),
 • stosowane ??rodki s─? bezrozpuszczalnikowe, dopuszczone do kontaktu z wod─? pitn─? (atesty PZH, ITB), ekologiczne.

Efekty suszenia s─? potwierdzone pomiarem wilgotno??ci w dokumentacji powykonawczej i instrukcji sterowania przepon─?.

Koszt eksploatacyjny przepony

Orientacyjny koszt eksploatacyjny instalacji w sezonie grzewczym (227 dni) wyniesie, wed??ug nowych stawek taryfowych:

 • taryfa dzienna C-11 ? 0,555 z??/kWh × (17,2÷64,7) = 9,54÷36 z??/1 mb muru
 • taryfa nocna C-12 ? 0,2270 z??/kWh × (17,2÷64,7) = 3,9÷15 z??/1 mb muru.

W okresie tworzenia przepony, tj. 160÷200 godzin, wyst─?pi dodatkowe zu??ycie energii na odparowanie wody w granicach 25-35 kWh/1 mb muru o gr. 73 cm i wilgotno??ci 18%.

created robkos.pl

AKTYWNA PRZEPONA PRZECIWWILGOCIOWA I OSUSZANIA MURÓW

Zastosowanie

Aktywna przepona przeciwwilgociowa murów jest nowatorskim rozwi─?zaniem dwóch polskich in??ynierów Andrzeja i Wojciecha Prokopowiczów, s??u??─?ca do osuszania przyziemi obiektów budowlanych, w których wyst─?puje problem zawilgoce?? kapilarnych, kondensacyjnych lub popowodziowych.

Zakres stosowania

Mo??e by─? skutecznie zastosowana w remontach odgrzybieniowych i popowodziowych, rehabilitacji budynków zabytkowych, obiektów sakralnych oraz innych. Realizuje funkcj─? aktywnej poziomej izolacji z równoczesnym sterowalnym procesem osuszania murów przyziemia z istniej─?cych i przysz??ych zawilgoce?? kapilarnych, kondensacyjnych i innych nawodnie?? murów budynku.

Opis stanu techniki

W znanych, iniekcyjnych rodzajach przepon izolacyjnych murów, najwi─?kszym problemem jest uzyskanie pe??nej szczelno??ci przepony blokuj─?cej kapilarne podci─?ganie wilgoci z gruntu, brak efektywnego osuszenia murów w czasie robót remontowych, zakrycie mokrych murów tynkiem renowacyjnym.

Stosuje si─? najcz─???ciej miejscowe suszenie muru poprzez wprowadzenie w nawiercone kana??y elementów grzejnych w postaci pakerów termowentylacyjnych lub anten mikrofalowych. Po stosunkowo krótkim okresie suszenia, nas─?cza si─? mur ??rodkami hydrofobowymi lub uszczelniaj─?cymi. Metody iniekcyjne, wykonywane s─? cz─?sto bezci??nieniowo i bez zaawansowanych technologii miejscowego osuszania. Rozp??yw ??rodków iniekcyjnych nie tworzy ci─?g??ej warstwy uszczelniaj─?cej, blokuj─?cej transpiracj─? kapilarn─?, lecz g??ównie powoduje sieciowe wype??nienia pustek i szczelin, które nie s─? odpowiedzialne za ssanie kapilarne. Pustki w murze gromadz─? cz─?sto zakumulowan─? wod─? kondensacyjn─? lub grawitacyjn─? i s─? ??ród??em kapilarnych zawilgoce?? ponad wykonan─? przepon─?. Metody te cechuje ograniczona skuteczno??─? uszczelnie?? i wysokie zu??ycie preparatów iniekcyjnych.

Wady opisanych metod

 Wykonanie poziomej przepony opisanymi sposobami nie eliminuje zawilgoce?? ponad przepon─?, powsta??ych bardzo cz─?sto na skutek kondensacji, której skutkiem jest gromadzenie wilgoci ponad przepon─?. W takich przypadkach szczelno??─? izolacji ma drugorz─?dne znaczenie. W wi─?kszo??ci struktur konstrukcyjnych starych murów strefy gruntowej i coko??ów wyst─?puje ci─?g??y proces kumulacji wilgoci kondensacyjnej zim─?, nierównowa??ony procesem naturalnego suszenia w porze letniej. Efektem tego jest grawitacyjne gromadzenie wody w dolnych strefach murów cz─?sto mylnie traktowanych jako zawilgocenia kapilarne z gruntu.

Sposoby likwidacji zawilgoce??:

 1. Powszechn─? praktyk─? jest ?zakrycie? problemu wilgotnych murów drogimi tynkami renowacyjnymi z zapewnieniem, ??e mur wyschnie w sposób naturalny w ci─?gu 2-3 lat. Efekty poniesionych nak??adów i skuteczno??ci wykonanych uszczelnie?? mog─? by─? potwierdzone po trzech latach czyli po terminie r─?kojmi robót budowlanych. Mury zag??─?bione w gruncie bardzo trudno osuszy─? w naturalnych warunkach u??ytkowania pomieszcze??.
 2. Stosowane niekiedy suszenie termowentylatorami jest nieefektywne energetycznie i czasoch??onne, gdy?? no??nikiem ciep??a do ogrzewania muru i transportu odparowanej wilgoci jest powietrze z pomieszcze?? suszonych. Odparowanie wilgoci z g??─?bszych warstw muru jest bardzo wolne, gdy?? ci??nienie termodyfuzyjne powietrza susz─?cego jest skierowane przeciwnie do przewodno??ci wilgoci w suszonym murze, parowanie z powierzchni muru nast─?puje szybko lecz przewodno??─? wilgoci w murze do jego powierzchni trwa 1-2 lat.
 3. Skuteczne suszenie tubami mikrofalowymi jest czasoch??onne (mo??e trwa─? kilka miesi─?cy), szybko nast─?puje odparowane wilgoci z kilkunastocentymetrowej warstwy muru, lecz w miar─? spadku wilgotno??ci warstw powierzchniowych powstaje bariera izolacyjna suchego muru ograniczaj─?ca nagrzewanie warstw wg??─?bnych. Stosowanie tej metody jest ograniczone wzgl─?dami bezpiecze??stwa.
 4. Wykonanie uszczelnie?? poziomych i pionowych nie likwiduje zawilgoce?? murów chocia?? w domy??le temu ma s??u??y─?,zak??adaj─?c ??e si??y natury sprawi─? ich osuszenie W wi─?kszo??ci nieogrzewanych piwnic proces suszenia nie nast─?puje Ogrzewanie nie zawsze sprzyja suszeniu, mo??e powodowa─? przyrost zawilgocenia murów.

Stosowanie reklamowych hase?? sprzecznych z prawami fizyki i termodynamiki s??u??y sprzeda??y materia??ów i us??ug bez gwarancji ich efektów. W tej dziedzinie bardzo rzadko wyst─?puje dobra praktyka odbiorów powykonawczych robót na podstawie dokumentacji projektowej okre??laj─?cej specyfikacj─? i warunki odbioru. Banaln─? prawd─? jest stwierdzenie, ??e likwidacja zawilgoce?? jest zawsze zwi─?zana z dostarczeniem energii i tworzeniem warunków wymiany wilgotnego powietrza o czym zapominaj─? projektanci robót mykologiczno-budowlanch.

Opis istoty wynalazku

W poziomej warstwie przyposadzkowej muru ,w nawiercone lub wypi??owane kana??y przelotowe lub gniazda nieprzelotowe, instaluje si─? elektryczne przewody grzejne o mocy ustalonej obliczeniowo dla indywidualnych warunków cieplno-wilgotno??ciowych murów przyziemia. Zainstalowane przewody nagrzewaj─? warstw─? murów, tworz─?c tym samym stref─? przepony i termodyfuzyjn─? blokad─? ssania kapilarnego ze strefy gruntowej i realizuj─? powolne osuszanie, proporcjonalne do wyst─?puj─?cych oporów dyfuzji wody i pary w murze w kierunkach powierzchni. Obliczeniowo ustalony schemat emisji pary wodnej i ciep??a dla indywidualnych warunków budynku pozwala okre??li─? optymalne czasy cyklicznych w??─?cze?? instalacji z uwzgl─?dnieniem taryf za energi─? elektryczn─?, pory roku czy intensywno??ci suszenia (ekonomiczne, przyspieszone itp.).
Zaprogramowany sterownik kieruje procesem nagrzewania , wspó??pracuj─?c z czujnikami temperatury, wilgotno??ci (muru i powietrza) oraz systemem wentylacji pomieszcze??.

Elementy dodatkowe systemu

Korzystnym elementem uzupe??niaj─?cym, wed??ug zg??oszenia patentowego, jest wykonanie na powierzchniach zawilgoconych murów wentylowanej izolacji ekranuj─?cej z membrany t??oczonej wed??ug znanych rozwi─?za?? technicznych. W indywidualnych przypadkach, uzupe??nieniem mo??e by─? wykonanie iniekcji ??rodkiem hydrofobowym przed wbudowaniem instalacji dogrzewaj─?cej.

??rodki techniczne

??rodki techniczne do tworzenia aktywnej przepony przeciwwilgociowej to nie tylko odpowiednio dobrane przewody grzejne, sterowniki zaprogramowane wed??ug odpowiednich algorytmów, czujniki, uk??ad wentylacji ale równie?? odpowiedni materia?? wype??niaj─?cy szczeliny oraz sprz─?t monta??owy. Wycinanie w murze gniazd dla przewodów grzewczych wykonuje si─? specjalistycznym sprz─?tem gwarantuj─?cym bezpiecze??stwo pracy oraz nienaruszalno??─? konstrukcji budowlanej obiektu, przy ograniczonej uci─???liwo??ci u??ytkowania pomieszcze??. Wt??aczane w szczeliny pod ci??nieniem 5-10 atm. gwarantuj─?cym szczelno??─? tworzywo jest dobierane indywidualnie do obiektu i musi dobrze znosi─? warunki podwy??szonej temperatury oraz spe??nia─? funkcj─? uszczelniaj─?c─?.

Korzy??ci

 • termodyfuzyjna blokada ssania kapilarnego i kumulacji zawilgocenia kondensacyjnego w dolnych partiach murów,
 • efektywny sposób nagrzewania ukierunkowuj─?cy i wzmacniaj─?cy dyfuzj─? wilgoci do powierzchni muru,
 • ogrzewanie i odparowanie wody w wewn─?trznej strukturze porowatej muru spowoduje proces samouszczelniania poprzez krystalizacj─? soli zawartej w wodzie wewn─?trz muru, a nie w strefach elewacji,
 • sterowalne i efektywne zu??ycie energii w zakresie niezb─?dnym, limitowanym oporem przenikania pary w porowatej strukturze murów,
 • mo??liwo??─? bie??─?cej kontroli procesu poprzez pomiar temperatury i wilgotno??ci czujnikiem umieszczonym w strefie przepony,
 • mo??liwo??─? automatycznego sterowania procesem suszenia poprzez programator i zblokowanie sterownika z uk??adem wentylacji wymuszonej,
 • zu??ycie energii do ogrzewania i suszenia muru stanowi korzystny element bilansu energetycznego ogrzewania pomieszcze?? i procesów cieplno-wilgotno??ciowych,
 • mo??liwo??─? wykonywania w ka??dym rodzaju pod??o??a mineralnego (beton, ceg??a, mur mieszany; warstwowy na fundamencie z kamienia),
 • mo??liwo??─? wykonania niezale??na od stopnia zawilgocenia, w obecno??ci wody,
 • niezale??no??─? od warunków temperaturowych (mo??liwo??─? wykonywania w temperaturach minusowych),
 • stosowane ??rodki s─? bezrozpuszczalnikowe, dopuszczone do kontaktu z wod─? pitn─? (atesty PZH, ITB), ekologiczne.

Efekty suszenia s─? potwierdzone pomiarem wilgotno??ci w dokumentacji powykonawczej i instrukcji sterowania przepon─?.

Koszt eksploatacyjny przepony

Orientacyjny koszt eksploatacyjny instalacji w sezonie grzewczym (227 dni) wyniesie, wed??ug nowych stawek taryfowych:

 • taryfa dzienna C-11 ? 0,555 z??/kWh × (17,2÷64,7) = 9,54÷36 z??/1 mb muru
 • taryfa nocna C-12 ? 0,2270 z??/kWh × (17,2÷64,7) = 3,9÷15 z??/1 mb muru.

W okresie tworzenia przepony, tj. 160÷200 godzin, wyst─?pi dodatkowe zu??ycie energii na odparowanie wody w granicach 25-35 kWh/1 mb muru o gr. 73 cm i wilgotno??ci 18%.